تبلیغات
 یوتلست:w3a

فرکانس:11221

پولا ریز اسیون: افقی

اف ای سی: 3/4

سیمبل ریت: 27500